Våra uppdragsgivare

Fundraising- och medlemsorganisationer

 

Här presenterar vi alla de organisationer som valt Bonigi och vår produkt NGO|PRO® för att effektivisera sitt insamlingsarbete och kommunikationen med sina givare och medlemmar. Klicka på respektive logotyp nedan för att läsa mer om varje organisation

ADRA Sverige

ADRA Sverige är en del av ett internationellt ADRA-nätverk som finns i över 130 länder. ADRA arbetar med långsiktig utveckling och ger utsatta människor möjlighet att själva förändra sin livssituation. De bistår också med humanitär hjälp och akuta insatser till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller krig.

Anna Lindhs Minnesfond

Anna Lindhs Minnesfond stödjer personer och organisationer som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs.

Birdlife Sverige

Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. Förening bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening.

I dagligt tal kallar de sig numera BirdLife Sverige för att markera att de är den svenska partnern i det globala partnerskapet BirdLife International. Samtidigt använder de sig av det traditionella namnet Sveriges Ornitologiska Förening i mer officiella sammanhang.

Birdlife Sverige har ochså 25 regionala föreningar kopplade till sig som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå. 

Bräcke Diakoni

Bräcke Diakoni har i mer än 90 år bedrivit vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Deras vision är att vara med och göra hela samhället medmänskligare.

"Vi har redan från början förstått att vård och omsorg behöver både hjärta och hjärna. Och en stor portion medmänsklighet."

ChildFriend

ChildFriend är en religiöst och politiskt obunden, svensk insamlingsstiftelse. Stiftelsens ändamål är att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden samla in medel för att rädda utsatta barn i Sydostasien. Stiftelsen har tagit över den verksamhet som tidigare bedrivits av BaanChivitMai-Sweden, som ansvarade för insamling till barnhemsverksamhet BaanChivitMai i Thailand. 

BaanChivitMai startades 1989 och bedrivs i huvudstaden Bangkok och i Chiang Rai, längst upp i norra Thailand. Genom BaanChivitMai får utsatta barn och ungdomar någonstans att bo och möjligheten till skolgång. BaanChivitMai driver även ett hem för HIV-sjuka barn och arbetar till och från med information om HIV/AIDS i bergsbyarna i norra Thailand.

Childhood Foundation

Childhood Foundation arbetar med att förhindra att barn utsätts för övergrepp eller exploatering. De stödjer cirka 100 projekt runt om i världen som arbetar med barn som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för övergrepp, barn i samhällets vård, gatubarn och familjer i riskzonen.

Clowner utan Gränser

Clowner utan Gränser påminner barn i flyktingläger, ungdomsfängelser och andra utsatta miljöer om att de är viktiga och att det finns andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är deras uppdrag. 

Clowner utan Gränser grundades 1996 och är en obunden ideell organisation som bedriver verksamhet för barn runt om i världen. De utgår från FNs konvention om barn rättigheter.

Sedan starten 1996 har Clowner utan Gränser mött och skrattat med mer än en och en halv miljon barn.

Credo

CREDO är sveriges evangeliska student- & gymnasierörelse. Deras vision är: "Skolungdomar och studenter, formade till gemenskaper, förvandlade av evangeliet, till att förändra skola & universitet, kyrka och samhälle. Vi vill se Jesus Kristus förhärligad i skol- & studentvärlden!"

EFS

EFS är en missionsrörelse inom Svenska Kyrkan med sikte på att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Detta de genom evangelisation, diakonala projekt och utbildningsinsatter.

De arbetar bland annat i Eritrea, Etiopien, Indien, Malawi, Mellanöstern, Tanzania och Sverige.

Eskilstuna Stadsmission

Eskilstuna Stadsmission är en av nio stadsmissioner i Sverige. Deras mål är att verka för en mänskligare stad för alla. Utgångspunkten är att alla människor har ett unikt värde och deras mål är att i relation till enskilda individer se, lindra och förändra. I relation till samhället är deras mål att utmana, komplettera och engagera.

Eskilstuna Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening. De driver professionellt socialt arbete inom en rad områden, te x Härbärget, Matlaget, Crossroads och Personligt ombud.

Fredsbaskrarna

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen, samt bevarar och utvecklar den kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid internationella insatser. Förbundet vill åstadkomma en kamratlig, trygg och harmonisk tillvaro för veteraner, anhöriga och andra medmänniskor.

Fryshuset

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! De skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver Fryshuset ett 50-tal olika verksamheter inom områdena; Ungdomskultur, Föredöme och framtidstro, Skolor samt Arbete och entreprenörskap.

Hjärta till hjärta

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening som på kristen grund genomför olika biståndsinsatser för att hjälpa fattiga människor i främst östra Europa. Grundmotivet i arbetet är övertygelsen om alla människors lika värde och tron på att vi med små medel kan hjälpa ett barn, en familj eller en gammal människa ur fattigdom och misär.

De strävar efter att arbeta enligt principen hjälp till självhjälp. Det är viktigt att inte ta ifrån människor det de kan göra själva. Hjärta till Hjärta strävar också för att deras mottagarorganisationer i slutänden ska bli oberoende av bistånd.

Israels Vänner

Israels vänner grundades 1923 i Malmö som svar på den då starkt framväxande antisemitismen i vårt land. Tanken var att uppväcka kärlek till och intresse för det judiska folket. Arbetet skulle ske genom att sprida Biblar och litteratur i ämnet. Det beslöts att föreningen skulle vara allkristen.

"Efter 90 år har antisemitismen inte avtagit utan snarare ökat, även i vårt land. Idag lever det judiska folket i de flesta länder under attentathot och svår förföljelse. Därför är vårt uppdrag fortfarande högaktuellt!"

Jontefonden

Jontefonden är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller har genomfört en transplantation, och deras syskon. Deras mål är att skapa guldkant och glädje i vardagen för dessa barn och ungdomar.

Mer organdonation

Mer organdonation är en organisation som kämpar för alla som står på väntelistan för en organtransplantation i Sverige. MOD vill att alla som behöver en transplantation skall få det i tid utan onödigt lidande.

Mercy Ships

Mercy Ships är en global välgörenhetsorganisation som har drivit en växande flotta av skepp i utvecklingsområden sedan 1978. Idag har man ett skepp, Africa Mercy.

Mercy Ships erbjuder gratis sjukvård i de specialist områden man har på skeppet. Volontärer kommer från hela världen och betjänar människor oavsett kön, ras eller trosinriktning. "Vi kan inte förändra världen men vi kan förändra världen för en människa".

Missing People Sweden

Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla som leder sökinsatserna bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga.

Missing People har ett nära samarbete med anhöriga, polis och med andra hjälporganisationer. När ett försvinnande kommer in till jouren kontrolleras det alltid mot polisen, att det finns en polisanmälan och att det inte finns några hinder för att publicera efterlysningar eller genomföra sökinsatser. När jouren har fått klartecken från polisen och från de anhöriga publiceras en efterlysning på organisationens Facebook-sida och Twitter-konto.

Naturarvet

Naturarvet jobbar för att bevara Sveriges gammelskog. Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen.

Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare!

Neuroförbundet

Neuroförbundet är en ideell sammanslutning och partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning på olika sätt.

Neuroförbundet är en riksomfattande intresseorganisation uppbyggd av ett 90-tal länsförbund och lokalföreningar med totalt cirka 13.500 medlemmar.

Neuroförbundet omsätter cirka 37 miljoner kr/år och förvaltar fondmedel för två stiftelser: Neuroförbundets fond (NHR-fonden) och Anders Ulffs minne.

New Life Mission

New Life Mission är en fristående kristen organisation som grundades 1978. Deras mål är att hjälpa människor i Kenya till en bättre vardag och ge dem ett hopp om en tryggare framtid. Detta gör de genom bl. annat Barnhemmet Samariten, Maria hemmet, förskolor, yrkesskolor, sociala program samt andra utvecklingsprogram av olika slag och kyrkor.

Nordens Ark

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. De bedriver naturvård, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands. Nordens Ark är en djurpark som är öppet året runt.

Nordens Ark arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen och genom att förbättra de miljöer där arterna lever. I Sverige har Nordens Ark ett nationellt ansvar för uppfödning och utplantering av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar.

Nyckelfonden

Nyckelfonden är en stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. De gör det möjligt för hälso- och sjukvården i länet att bedriva patientnära klinisk forskning. 

Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, diabetes och mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Upptäkterna kommer till snabb nytta för både vården och patienterna.   

Olof Palme International Center

Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Vi är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Tillsammans med våra 27 medlemsorganisationer bedriver vi drygt 200 utvecklingsprojekt i fler än 20 länder, bland annat i Filippinerna, Palestina, Serbien och Sydafrika.

Örebro Stadsmission

Örebro Stadsmission arbetar för ett bättre liv och meningsfull sysselsättning för många som inte har någonstans att gå eller som idag är utestängda från arbetsmarknaden. 

Project Playground

Project Playground är en svensk ideell organisation som verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet genom organiserad aktivitet, sport och social verksamhet med fokus på individen. De är politiskt och religiöst obundna och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Region Västmanland, Mistelfonden

Mistelfonden är en stiftelse i Region Västmanland med fokus på lokal forskning och innovation.

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet arbetar för reumatikers rätt till ett bra liv och söker lösningen på reumatismens gåta. Organisationen har funnits sedan 1945 och har en gedigen kunskap om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Nära 50 000 personer är medlemmar i förbundet.

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. RFSU-förbundet äger RFSU AB. Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Vi är en medlemsorganisation med runt 20 lokalföreningar/grupper runt om i landet.

Organisationen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.

Scouterna

Scouterna ger över 68 665  barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer.

Scouterna jobbar aktivt för integration och mångfald, för att all fritidsverksamhet ska vara trygg, fri från kränkningar och övergrepp samt för att utveckla barn och ungas ledarskap.

Svenska Alliansmissionen

Svenska Alliansmissionen är ett fritt, kristet, evangeliskt trossamfund med ca 13 500 medlemmar i 162 svenska församlingar. Utöver deras verksamhet i Sverige arbetar Svenska Alliansmissionen i ett 20-tal länder runt om i världen med t ex skola och utbilning, hälsa och omsorg, samhällsutveckling, diakoni med mera.

Ung Cancer

Ung Cancer är en ideell medlemsorganisation som finns till för att stötta dem mellan 16 och 30 år som lever med eller nära cancer.

Ung Cancers vision är att skapa ett samhälle där unga vuxna cancerberörda får det stöd de behöver och har rätt till, och där kunskap om cancer har tagit över fördomar och felaktig information. Ett samhälle där ingen backar undan eller känner rädsla för den som blir sjuk.

De ger psykosocialt stöd och fyller det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Ung Cancer skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. De ger också ekonomiskt stöd till dem som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop.